Tietosuojaseloste

JS SELKÄASEMA TMI ASIAKASREKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE
PVM 25.5.2018
1 REKISTERINPITÄJÄ
JS Selkäasema Tmi y 1648420-6, Sankoniementie 70, 90830 Haukipudas. p. 040-
5879410
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA
ASIOISSA
Tietosuojavastaava Jari Sipilä jari@jasenkorjaaja.com puhelin 040-5879410
3 REKISTERIN NIMI
JS SelkäasemaTmi asiakasrekisteri
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA
PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on JS Selkäasema Tmi ja asiakkaan
välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakassuhteiden ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja JS
Selkäasema Tmi liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi,
oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä henkilöstön koulutukseen ja palvelun
laadun kehittämiseksi.
Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero,
sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Lähiomainen, huoltajan tiedot.
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat
lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät tyytyväisyystiedot, harrastustiedot tai muut vastaavat
tiedot.
Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta, urheiluseuraa ja vastaavia seikkoja
koskevia tietoja.
Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita ja muita
seikkoja koskevia muita muistiinpanoja.
Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
Evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen avulla saatava informaatio
verkkoselailusta voidaan tallentaa palvelun käytön seuranta- ja kehittämistarkoituksiin.
Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty
selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä
on tullut verkkosivulle.
Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
JS Selkäasema Tmi säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kuten laissa määrätään.
7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä
asiointiin liittyvät tapahtumat.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua
tarjoava osapuoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.
Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden JS Selkäasema Tmi yhteistyökumppaneiden,
kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.
8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA
TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin
kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Asiakastietoja ei luovuteta JS Selkäasema Tmi lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän
tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin
sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN
PERIAATTEISTA
Rekisterissä oleva paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain
erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen
oikeutetun ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
10 PROFILOINTI
JS Selkäasema Tmi pitää suppeaa terveystietojen asiakasprofilointia hoitojen
välttämättömien tietojen vuoksi.
11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA
SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa
itseensä kohdistuvia markkinointi-, tai käsittelytoimia, joita JS Selkäasema Tmi kohdistaa
rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on JS
Selkäasema Tmi ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää
vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesi.
Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon
perustuen hän vastustaa käsittelyä. JS Selkäpolis Tmi voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi antaa suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja JS Selkäasema Tmi
asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen
kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä,
saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa JS Selkäasema Tmi
vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus
saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti paperisessa muodossa ja oikeus siirtää
nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
12.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä JS Selkäasema Tmi tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
13 YHTEYDENOTOT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen:
Sankoniementie 70, 90830 Haukipudas. JS Selkäasema Tmi voi tarvittaessa pyytää
rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan
tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
p. 040-5879410
JS Selkäasema Tmi käyntiosoite Välitie 1, 90830 Haukipudas